Empezamos el montaje

Aunque la meteorología no ha sido favorable esta última semana, hemos podido avanzar bastante en la instalación del sistema de control de turbidez en la ‘Bassa de captació’ de agua de Campins.

Las placas fotovoltaicas que suministrarán la energía necesaria para el funcionamiento de la instalación ya están completamente instaladas con su soporte definitivo. A finales de la semana pasada empezamos la colocación, pero no fue posible acabar los trabajos antes de empezar las tormentas, que han afectado gran parte de esta semana la zona de la instalación, y hemos estado preocupados todo este tiempo por su integridad debido al fuerte viento. Ahora que ya está acabado el montaje de todos los elementos y pasada la prueba a la que nos ha sometido la meteorología, podemos estar más tranquilos. Continua llegint

Comencem el muntatge

Tot i que la meteorologia no ha estat favorable aquesta última setmana, hem pogut avançar prou en la instal·lació del sistema de control de terbolesa a la Bassa de captació d’aigua de Campins.

Les plaques fotovoltaiques que ens proveiran de l’energia necessària per a fer funcionar el sistema ja estan completament instal·lades amb del seu suport definitiu. Vàrem començar la seva instal·lació a finals de la setmana anterior però no vàrem poder acabar tota la feina abans que començar les tempestes i això ens ha fet patir una mica per la seva integritat durant aquests dies en que ha bufat un forn vent per aquestes contrades. Ara ja que ja hem acabat de muntar completament tots els elements i passada la prova a que ens ha sotmès la meteorologia, podem estar més tranquils. Continua llegint

Seguimos adelante

Avanzan las obras, ya tenemos la primera fase acabada con la construcción de la caseta donde ubicaremos los equipos electrónicos de control y la baterías del sistema de alimentación, las antenas de comunicación y las cámaras de video-vigilancia.

Continua llegint

Continuem endavant

Avancen les obres, ja tenim la primera fase acabada amb la construcció de la caseta a on ubicarem els equips electrònics de control i les bateries del sistema d’alimentació. També està col·locada la primera part de la torre on muntarem les plaques fotovoltaiques, les antenes de comunicació i les càmeres de vídeo-vigilancia.


Continua llegint

Empezamos, por la base

Las cosas se empiezan con los cimientos, unos cimientos preparados para sostener la estructuda del proyecto que queremos llevar a cabo. Eso es lo que hemos empezado a hacer, los cimientos que soportarán la torre de comunicaciones, las placas de energía solar y el resto de componentes necesarios. Al mismo tiempo hemos empezado la planificación definitiva de la ubicación de las válvulas i los distintos aparatos de medida.

Comencem, per la base

Les coses s’han de començar per els fonaments, uns fonaments preparats per sostenir l’estructura del projecte que volem dur a terme. Això es el que hem començat a fer, els fonaments que sostindran la torre de comunicacions, les plaques d’energia solar i la resta d’elements necessaris. També hem començat la planificació definitiva pel que fa a la ubicació de les vàlvules i aparells de mesura.

Un nou projecte al calaix

Tot arribant de les vacances, ens trobem amb l’aprovació d’un engrescador projecte per part de l’Ajuntament de Campins per el seu servei d’abastament d’aigua potable.

Aquest projecte te com a finalitat principal evitar l’entrada d’aigua tèrbola a la bassa de captació i emmagatzematge. Aprofitant aquesta actuació també s’afegira a l’instal·lació els elements necessaris per a comptabilitzar la quantitat d’aigua emmagatzemada a la bassa i l’instal·lació d’un sistema de càmeres que permetin supervisar l’estat de la bassa remotament.

Tota aquesta instal·lació s’incorporara a la xarxa sense fils que va desplegar l’Ajuntament de Campins a l’any 2010 dins del programa FEESL, per tal de recollir dades, controlar i supervisar el sistema

Per fer funcionar tot això i donada la ubicació de la bassa, a un lloc apartat i sense possibilitats de connectar els equips a la xarxa elèctrica, serà necessari el desenvolupament d’un sistema d’alimentació amb energia solar amb el seu corresponent sistema de bateries per acumular energia els dies de baixa radiació solar.

Tota una colla de reptes per endavant…